Mgr. Monika Janoušková

advokátní kancelář

Advokátní kancelář Mgr. Moniky Janouškové se sídlem ve Zlíně poskytuje klientům právní služby v různých právních odvětvích s cílem klientům poskytnout komplexní právní služby s důrazem na kvalitu, preciznost a maximální úsilí hájit zájmy a práva svých klientů.

Naše advokátní kancelář je založena na individuálním přístupu ke klientovi a vztahu vzájemné důvěry mezi advokátem a jeho klientem. Z důvodu zachování hodnot advokátní kanceláře, osobního přístupu ke klientovi a s úctou a respektem k důvěrnosti vzájemného vztahu mezi advokátem a jeho klientem působí v advokátní kanceláři pouze advokátka Mgr. Monika Janoušková a právnička Mgr. Renáta Janoušková bez účasti dalších osob podílejících se na poskytování právních služeb. Pro zajištění kvality a komplexnosti poskytovaných právních služeb je ovšem po vzájemné dohodě s klientem v konkrétním případě zajištěna spolupráce s jednotlivými odborníky v daném oboru (zejména daňovými poradci, notáři, soudními exekutory atd…).

Jelikož je naším cílem rovněž se podílet na ochraně práv zvířat, spolupracuje advokátní kancelář se zlínským spolkem Dobré ruce, z.s. věnujícím se pomoci opuštěným a týraným zvířatům a rovněž advokátní kancelář pravidelně přispívá na činnost kočičího útulku ALFONZ ÚMONÍN, z. s.

PŘEDSTAVENÍ

Mgr. Monika Janoušková, advokát

Vystudovala jsem Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Již během studií jsem za účelem získání praktických zkušeností a dovedností v oblasti práva vykonávala odbornou praxi v advokátní kanceláři ve Zlíně a rovněž jsem absolvovala stáž na oddělení dozoru v přípravném trestním řízení na Krajském státním zastupitelství v Brně, pobočce ve Zlíně.

Po úspěšném absolvování studia jsem se rozhodla jít cestou advokacie, neboť tento směr mě po pracovní stránce zaujal nejvíce, zajišťoval rozmanitou práci, možnost na sobě neustále pracovat a rovněž mi umožňoval velmi úzký a důvěrný vztah s jednotlivými klienty. Z tohoto důvodu jsem po studiích začala pracovat jako advokátní koncipientka v jedné z olomouckých advokátních kanceláří, kde jsem se věnovala především občanskému právu, insolvenčnímu právu a obhajobě v trestních řízeních. Následně jsem získala další zkušenosti ve dvou advokátních kancelářích v Praze, kde jsem působila jako advokátní koncipientka a nadále se věnovala především občanskému a trestnímu právu. Mé působení advokátní koncipientky jsem úspěšně zakončila složením advokátních zkoušek.

Mé působení ve třech advokátních kancelářích mi poskytlo rozsáhlé zkušenosti v oblasti poskytování právních služeb, práce s klientem a fungování advokátní kanceláře. Po návratu z Prahy jsem si následně založila svou vlastní advokátní kancelář ve Zlíně, kde spolu se mnou působí má kolegyně Mgr. Renáta Janoušková.

Mgr. Renáta Janoušková, právník

Vystudovala jsem Fakultu práva Panevropské vysoké školy v Bratislavě. Vzhledem k tomu, že jsem se chtěla do budoucna věnovat advokacii, po úspěšném absolvování Panevropské vysoké školy jsem následně rovněž úspěšně prokázala znalost českého právního řádu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, a tedy splnila podmínku pro budoucí zápis do seznamu advokátů a advokátních koncipientů vedených Českou advokátní komorou.

Pro získání praktických zkušeností v oblasti práva jsem po úspěšném absolvování studia pracovala na právním oddělení Úřadu městské části Praha 10, kde jsem se věnovala především oblasti majetkoprávních vztahů k nemovitostem ve vlastnictví ČR. Následně jsem získala pracovní pozici na právním oddělení Generálního ředitelství vězeňské služby České republiky v Praze se zaměřením zejména na právní rámec veřejných zakázek v oblasti výkonu trestu a vazby.

I přesto, že jsem v Praze získala řadu neocenitelných zkušeností v oblasti práva, nadále jsem se již chtěla plně věnovat budoucímu výkonu advokacie. Po návratu z Prahy a založení advokátní kanceláře advokátkou Mgr. Monikou Janouškovou jsem tedy začala působit v této advokátní kanceláři a mým cílem je budoucí výkon advokacie.

ODMĚNA

Odměna za poskytnuté právní služby je stanovena primárně na základě dohody s klientem a vychází z individuálního přístupu ke klientovi, složitosti věci a časové náročnosti. Odměna může být stanovena následujícími způsoby:

  • časová odměna – výše odměny závisí na počtu hodin strávených nad poskytováním právních služeb a sjednané odměny za časovou jednotku
  • úkonová odměna – odměna je stanovena vždy za konkrétní úkon bez ohledu na jeho časovou náročnost (např. porada s klientem, účast na soudním jednání, účast u výslechu)
  • pevná odměna – odměna je stanovena pevnou částkou za kompletní vyřízení věci (např. příprava kompletní dokumentace pro převod vlastnického práva k nemovitosti) bez ohledu na časovou náročnost
  • paušální odměna – odměna je stanovena paušální částkou za měsíc poskytování právních služeb bez ohledu na časovou náročnost a počet úkonů právních služeb v daném období

Pokud s klientem není sjednána smluvní odměna, je výše odměny určena dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

ZAMĚŘENÍ

Advokátní kancelář se věnuje poskytování komplexních právních služeb v jednotlivých právních odvětvích s cílem poskytnout klientům co nejširší rozsah právních služeb, ovšem se zachováním maximální kvality a odbornosti.

V rámci poskytování právních služeb se zaměřujeme zejména na oblast soukromého práva (zvláště pak rodinného práva, občanského práva a pracovního práva), trestního práva (obhajoba v rámci trestního řízení a rovněž zastupování poškozených v trestním řízení), správního práva (zvláště pak oblast přestupků a jiných správních deliktů) a insolvenčního práva (zastupování dlužníka i věřitelů v insolvenčním řízení, příprava přihlášek pohledávek a insolvenčních návrhů).

Advokátní kancelář rovněž poskytuje komplexní právní služby týkající se právních vztahů k nemovitostem (zvláště pak příprava kompletní smluvní dokumentace pro převod vlastnického práva k nemovitostem, příprava návrhů na vklad, ověření podpisů včetně zajištění advokátní úschovy finančních prostředků).

V rámci poskytování právních služeb advokátní kancelář spolupracuje s následujícími subjekty:

KONTAKT

Mgr. Monika Janoušková, advokátní kancelář

Zarámí 4077, 760 01 Zlín
IČ: 07730951

Mgr. Monika Janoušková, advokát
tel.: 604 362 405
email.: monika.janouskova@akjanouskova.cz

Mgr. Renáta Janoušková, právník
tel.: 603 252 887
email.: renata.janouskova@akjanouskova.cz