Mgr. Monika Janoušková

advokátní kancelář

Advokátní kancelář Mgr. Moniky Janouškové se sídlem v Praze a pobočkou ve Zlíně poskytuje právní služby v různých právních odvětvích s cílem svým klientům poskytnout komplexní právní pomoc.

Naše advokátní kancelář je primárně založena na individuálním přístupu ke klientovi. Z tohoto důvodu v advokátní kanceláři působí pouze advokátka Mgr. Monika Janoušková a advokátní koncipientka Mgr. Renáta Janoušková, přičemž klientovi je tak vždy zajištěn osobní přístup k řešené záležitosti.

Advokátní kancelář se rovněž podílí na ochraně práv zvířat, konkrétně spolupracuje se zlínským spolkem Dobré ruce, z.s. věnujícím se pomoci opuštěným a týraným zvířatům a rovněž přispívá na činnost kočičího útulku ALFONZ ÚMONÍN, z. s.

PŘEDSTAVENÍ

Mgr. Monika Janoušková

ADVOKÁT

Vystudovala jsem Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Během studií jsem vykonávala odbornou praxi v advokátní kanceláři ve Zlíně a rovněž jsem absolvovala stáž na oddělení dozoru v přípravném trestním řízení na Krajském státním zastupitelství v Brně, pobočce ve Zlíně.

Po ukončení studia jsem začala působit jako advokátní koncipientka v Olomouci a následně v Praze, a to se zaměřením zejména na oblast trestního a občanského práva. Po ukončení praxe advokátního koncipienta jsem složila advokátní zkoušky a poté si založila svou vlastní advokátní kancelář se sídlem v Praze a pobočkou ve Zlíně.

Mgr. Renáta Janoušková

ADVOKÁTNÍ KONCIPIENTKA

Vystudovala jsem Fakultu práva Panevropské vysoké školy v Bratislavě a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.

Po ukončení studia jsem pracovala na právním oddělení Úřadu městské části Praha 10 a poté jsem pracovala na právním oddělení Generálního ředitelství vězeňské služby České republiky v Praze se zaměřením zejména na právní rámec veřejných zakázek v oblasti výkonu trestu a vazby.

Nyní vykonávám praxi advokátní koncipientky u Mgr. Moniky Janouškové.

ODMĚNA

Odměna za poskytnuté právní služby je stanovena primárně na základě dohody s klientem a vychází z individuálního přístupu ke klientovi, složitosti věci a časové náročnosti. Odměna může být stanovena následujícími způsoby:

časová odměna

výše odměny závisí na počtu hodin strávených nad poskytováním právních služeb a sjednané odměny za časovou jednotku

úkonová odměna

odměna je stanovena vždy za konkrétní úkon bez ohledu na jeho časovou náročnost (např. porada s klientem, účast na soudním jednání, účast u výslechu)

pevná odměna

odměna je stanovena pevnou částkou za kompletní vyřízení věci (např. příprava kompletní dokumentace pro převod vlastnického práva k nemovitosti) bez ohledu na časovou náročnost

1 2 3

paušální odměna

odměna je stanovena paušální částkou za měsíc poskytování právních služeb bez ohledu na časovou náročnost a počet úkonů právních služeb v daném období

Pokud s klientem není sjednána smluvní odměna, je výše odměny určena dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

ZAMĚŘENÍ

Advokátní kancelář se věnuje poskytování komplexních právních služeb v jednotlivých právních odvětvích, a to v oblasti soukromého i veřejného práva včetně právních vztahů k nemovitostem.

Soukromé právo

V rámci poskytování právních služeb se zaměřujeme na oblast soukromého práva, zvláště pak rodinného práva, pracovního práva a obchodního práva. Klientům poskytujeme právní služby týkající se rozvodu manželství, vypořádání společného jmění manželů včetně úpravy péče a výživy k nezletilým i zletilým dětem. Rovněž se zaměřujeme i na poskytování právních služeb v dalších oblastech občanského práva zahrnující spory o finanční plnění, neplatnosti ukončení pracovního poměru, sousedské spory a další spory vznikající klientům v reálném životě. Současně poskytujeme svým klientům právní služby v oblasti zakládání obchodních společností včetně změn v obchodních společnostech a současně klienty zastupujeme v obchodních sporech vznikajících v rámci jejich podnikatelské činnosti.

Veřejné právo

Advokátní kancelář poskytuje svým klientům právní služby i v oblasti veřejného práva, zvláště pak v oblasti trestního a správního práva.

Svým klientům v rámci trestního práva nabízíme právní služby spočívající v obhajobě klientů v postavení obviněných či podezřelých v rámci trestního řízení a současně spočívající i v právním zastoupení klientů jako poškozených či obětí trestné činnosti v rámci trestního řízení včetně vymáhání jejich nároku na náhrady škody či nemajetkové újmy způsobené jim trestnou činností pachatele. 

V rámci správního práva svým klientům nabízíme právní služby spočívající v zastupování klientů v postavení obviněných či podezřelých ze spáchání přestupků či jiných správních deliktů a současně spočívající i v právním zastoupení klientů jako poškozených správním deliktem ze strany pachatele včetně vymáhání jejich nároku na náhradu škody či nemajetkové újmy způsobené jím správním deliktem ze strany pachatele. 

Nemovitosti

Advokátní kancelář rovněž poskytuje komplexní právní služby týkající se právních vztahů k nemovitostem (zvláště pak příprava kompletní smluvní dokumentace pro převod vlastnického práva k nemovitostem, příprava návrhů na vklad, ověření podpisů včetně zajištění advokátní úschovy finančních prostředků). Současně advokátní kancelář spolupracuje s realitní kanceláří Realitní kancelář Janoušek s.r.o. a s realitní kanceláři mareal realitní makléřky Bc. Marcely Vrbíkové.

V rámci poskytování právních služeb advokátní kancelář spolupracuje s

realitní kancelář mareal realitní makléřky Bc. Marcely Vrbíkové

spolek Dobré ruce, z.s., který sdružuje dobrovolníky poskytující pomoc nemocným, opuštěným a týraným kočkám

spolek ALFONZ ÚMONÍN, z. s., který provozuje kočičí útulek a advokátní kancelář pravidelně finančně přispívá na jeho činnost

Realitní kancelář Janoušek s.r.o sídlící ve Zlíně

KONTAKT

Mgr. Monika Janoušková, advokátní kancelář

Na Děkance 2109/1, 128 00 Praha 2

IČ: 07730951

Mgr. Monika Janoušková

advokát

tel.: 604 362 405
email.: monika.janouskova@akjanouskova.cz

Mgr. Renáta Janoušková

advokátní koncipientka

tel.: 603 252 887
email.: renata.janouskova@akjanouskova.cz

Pobočka

Zarámí 4077, 760 01 Zlín